دوره ی تخصصی هکر قانونمند CEH V11 (آخرین ورژن)

(CEH (Certified Ethical Hacker

یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council مدرک (CEH (Certified Ethical Hacker یا هکر قانونمند می‌باشد. این مدرک بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله  و نفوذ تکیه می‌کند.

در این دوره، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌ های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند.

همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

آخرین ورژن دوره هکر قانونمند

ارائه دهندگان اموزش CEH بر اين باورند که برای مبارزه با نفوذ گران بايد با روشها وابزارهای مورد استفاده آنها آشنا بود و از طرز تفکر نفوذگران آگاه بود. با اين ديدگاه، يک کارشناس امنیت ميتواند شبکه مورد نظر خود را همانند یک نفوذگر، تست، عيب يابی و ايمن تر نمايد.

گواهينامه CEH  مورد تائید بسیاری از سازمانها، از جمله Cisco, Microsoft , FBI , Worldcom , CheckPoint , American Express , Citibank, Bell , Sony، … مي باشد.

دانشجويان در پايان دوره اموزش CEH می توانند انواع حملات و ابزارهای حمله  را شناخته و  راه های نفوذ به شبکه و سيستم های کامپيوتری را شناسایی و مسدود نمايند.

 

الفبای تست نفوذ یا CEH

قابل ذکر می باشد که این دوره پیش نیاز سایر دوره های هک و امنیت مانند (تست نفوذ با کالی لینوکس یا PWK) می باشد و پیش نیاز این دوره ، دوره ی نتورک پلاس می باشد که به درک عمیق دانشجویان از مسائل بسیار کمک میکند.

همین حالا می توانید با  آخرین نسخه ی دوره ی جذاب و تخصصی هکر قانومند CEH V11 وارد دنیای تست نفوذ شوید.

 

تشریح سرفصل های جامع دوره CEH V11

🟢 ایجاد لابراتوار عملی دوره

🟢 جمع اوری اطلاعات

🟢 اسکن شبکه

🟢 مبحث Enumeration

🟢 ارزیابی و انالیز اسیب پذیری ها

🟢 نفوذ به سیستم ها

🟢 تهدیدات بد افزارها

🟢 ابزارها و روشهای Sniff

🟢 مهندسی اجتماعی

🟢 حملات تکذیب سرویس

🟢 حملات Session Hijack

🟢 تست و ارزیابی تجهیزات امن سازی شبکه

🟢 نفوذ به وب سرورها

🟢 هک وب اپلیکیشن

🟢 حملات Sql Injection

🟢 هک وایرلس

🟢 نفوذ به پلتفرمهای موبایل

🟢 اینترنت اشیا

🟢 مباحث ابری

🟢 رمزنگاری

 

با خرید نسخه جدید CEH 11 نسخه قبلی با سرفصل های زیر هم تقدیم می شود

تشریح سرفصل های جامع دوره CEH V10

 

فصل اول | Introduction to Ethical Hacking

 1. Essential Terminology
 2. Element of Information Security
 3. Top Information Security Attack Vectors
 4. Information Security Threat Categories
 5. Types of Attacks on a System
 6. What is Hacking?
 7. Who is a Hacker?
 8. Hacker Classes
 9. Hacking Phases
 10. What is Ethical Hacking?
 11. Network Security Zoning
 12. Defense-in-Depth
 13. Network Security Controls
 14. Access Control
 15. What is Data Loss Prevention (DLP)?
 16. Data Backup
 17. Penetration Testing
 18. Blue Teaming/Red Teaming
 19. Type of Penetration Testing
 20. Phases of Penetration Testing
 21. Security Testing Methodology

 

فصل دوم | Footprinting and Reconnaissance

 1. Running Kali Linux on Vmware
 2. What is Footprinting?
 3. Google Hacking Database
 4. Determining the Operating System
 5. Website Footprinting
 6. Mirroring Entire Website
 7. Email Footprinting
 8. Competitive Intelligence
 9. Who is Footprinting
 10. DNS Footprinting
 11. Network Footprinting
 12. Footprinting through Social Engineering
 13. Running Maltego On Kali Linux
 14. Running Recon-ng On Kali Linux

 

فصل سوم | Scanning Networks

 

 1. Overview of Network Scanning
 2. TCP Communication Flags
 3. Creating Custom Packet Using TCP Flags
 4. ICMP Scanning – Checking for Live Systems
 5. Ping Sweep- CH
 6. Ping for Live Systems
 7. ICMP Echo Scanning
 8. TCP Connect / Full Open Scan
 9. Stealth Scan (Half-open Scan)
 10. ACK Flag Probe Scanning
 11. UDP Scanning
 12. Packet Fragmentation
 13. IP Address Decoy
 14. IP Address Spoofing
 15. Proxy Servers
 16. Anonymizers
 17. Banner Grabbing
 18. How to Identify Target System OS
 19. Drawing Network Diagrams

 

فصل چهارم | Enumeration

 

 1. What is Enumeration?
 2. Techniques for Enumeration
 3. Services and Ports to Enumerate
 4. NetBIOS Enumeration
 5. SNMP Enumeration
 6. LDAP Enumeration
 7. NTP Enumeration
 8. SMTP Enumeration
 9. DNS Enumeration Using Zone Transfer
 10. IPsec Enumeration
 11. VOIP Enumeration
 12. RPC Enumeration
 13. Unix/Linux User Enumeration

 

فصل پنجم | Vulnerability Analysis

 1. Vulnerability Research
 2. What is Vulnerability Assessment?
 3. Vulnerability Assessment Phase
 4. Working of Vulnerability Scanning Solutions
 5. Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
 6. Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
 7. Nessus Professional
 8. OpenVAS
 9. Nikto

 

فصل ششم | System Hacking

 1. Hacking Methodology (CHM)
 2. System Hacking Goals
 3. Password Cracking
 4. Types of Password Attacks
 5. Active Online Attack: Dictionary, Brute Forcing, and Rule-based Attack
 6. Active Online Attack: Password Guessing
 7. Default Passwords
 8. Active Online Attack: Trojan/Spyware/Keylogger
 9. Active Online Attack: Hash Injection Attack
 10. Active Online Attack: LLMNR/NBT-NS Poisoning
 11. Passive Online Attack: Wire Sniffing
 12. Passive Online Attacks: Man-in-the-Middle and Replay Attack
 13. Offline Attack: Rainbow Table Attack
 14. Offline Attack: Distributed Network Attack
 15. Microsoft Authentication
 16. Kerberos Authentication
 17. Password Salting
 18. Privilege Escalation
 19. Keylogger
 20. Spyware
 21. Anti-Keyloggers
 22. Anti-Spyware
 23. Rootkits
 24. Anti-Rootkits
 25. Intro to METASPLOIT
 26. What is Steganography?
 27. System Hacking Lab
 28. Covering Tracks
 29. Clearing Logs
 30. Covering Tracks on Network

 

فصل هفتم | Malware Threats

 1. Introduction to Malware
 2. Different Ways a Malware Can Get into a System
 3. Components of Malware
 4. What is a Trojan?
 5. Wrappers
 6. Crypters
 7. Exploit Kits
 8. Remote Access Trojans
 9. Backdoor Trojans
 10. Botnet Trojans
 11. Covert Channel Trojans
 12. Introduction to Viruses
 13. System Hacking with Backdoor
 14. Virus Hoaxes
 15. Fake Antivirus
 16. Ransomware
 17. Multipartite Viruses
 18. Polymorphic Viruses
 19. Metamorphic Viruses
 20. File Extension Viruses
 21. Web Scripting Viruses
 22. Creating Virus
 23. Computer Worm
 24. What is Sheep Dip Computer?
 25. Introduction to Malware Analysis

 

فصل هشتم | Sniffing

 1. Network Sniffing
 2. Types of Sniffing
 3. SPAN Port
 4. Wiretapping
 5. MAC Flooding
 6. Switch Port Stealing
 7. DHCP Starvation Attack
 8. ARP Spoofing Attack
 9. Sniffing Technique: DNS Poisoning
 10. Wireshark
 11. How to Detect Sniffing
 12. MITM Attack
 13. SSLSTRIP TOOL

 

فصل نهم | Social Engineering

 1. What is Social Engineering?
 2. Phases of a Social Engineering Attack
 3. Types of Social Engineering
 4. Reverse Social Engineering
 5. Computer-based Social Engineering
 6. Phishing
 7. Mobile-based Social Engineering
 8. SMiShing (SMS Phishing)
 9. Insider Threats
 10. Identify Theft
 11. Set Toolkit

 

فصل دهم | Denial-of-Service

 

 1. What is a Denial-of-Service Attack?
 2. Basic Categories of DoS/DDOS Attack Vectors
 3. UDP Flood Attack
 4. ICMP Flood Attack
 5. Ping of Death Attack
 6. SYN Flood Attack
 7. Fragmentation Attack
 8. HTTP GET/POST Attack
 9. Multi-Vector Attack
 10. Peer-to-Peer Attack
 11. Distributed Reflection Denial of Service (DRDoS)
 12. Botnets
 13. How Malicious Code Propagates?
 14. Detection Techniques
 15. Deflect Attacks
 16. Mitigate Attacks
 17. DoS/DDoS Protection at ISP Level
 18. Advanced DDoS Protection Appliances
 19. DoS/DDoS Protection Tool
 20. DOS Lab

فصل یازدهم | Session Hijacking

 1. What is Session Hijacking?
 2. Session Hijacking Process
 3. Types of Session Hijacking
 4. Session Hijacking in 051 Model
 5. Spoofing vs. Hijacking
 6. Application Level Session Hijacking
 7. Session Hijacking Using Proxy Servers
 8. Session Hijacking Using CRIIVIE Attack
 9. Network Level Session Hijacking
 10. TCP/IP Hijacking
 11. Blind Hijacking
 12. Session Hijacking Tools
 13. IPSec
 14. Web Application Lab Setup on Windows
 15. OWASP ZAP Tool
 16. Burp SUITE

فصل دوازدهم | Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

 

 1. I Intrusion Detection System (IDS)
 2. How IDS Detects an Intrusion?
 3. Types of Intrusion Detection Systems
 4. Firewall
 5. DeMilitarized Zone (DMZ)
 6. Application Proxy
 7. Network Address Translation (NAT)
 8. Virtual Private Network
 9. Honeypot
 10. Intrusion Detection Tools
 11. Honeypot Tools
 12. Insertion Attack
 13. Evasion
 14. Obfuscating
 15. Unicode Evasion
 16. Overlapping Fragments
 17. Time-To-Live Attacks
 18. Application-Layer Attacks
 19. Desynchronization
 20. Install Snort on Linux
 21. Firewall Evasion Techniques
 22. Why do I Need HTTP Tunneling
 23. Bypassing Firewall through MITM Attack
 24. IDS/Firewall Evasion Tools
 25. Detecting Honeypots
 26. Using KFSENSOR As a Honeypot

 

فصل سیزدهم | Hacking Web Servers

 1. Web Server Operations
 2. IIS Web Server Architecture
 3. Impact of Web Server Attacks
 4. DNS Server Hijacking
 5. Directory Traversal Attacks
 6. Website Defacement
 7. Web Server Misconfiguration
 8. Web Cache Poisoning Attack
 9. SSH Brute Force Attack
 10. WEB SERVER HACKING LAB
 11. Web Server Password Cracking
 12. Web Application Attacks
 13. Web Server Attack Methodology
 14. Vulnerability Scanning
 15. ACUNETIX TOOL
 16. Finding Exploitable Vulnerabilities
 17. Web Server Passwords Hacking
 18. Web Server Attack Tool: Metasploit
 19. Detecting Web Server Hacking Attempts
 20. Patches and Hotfixes
 21. W3AF Tool

فصل چهاردهم | Hacking Web Applications

 1. Introduction to Web Applications
 2. Web Application Architecture
 3. Web 2.0 Applications
 4. Vulnerability Stack
 5. OWASP Top 10 Application Security Risks — ۲۰۱۷
 6. XSS ATTACK
 7. COMMAND INJECTION ATTACK
 8. Directory Traversal
 9. Watering Hole Attack
 10. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Attack
 11. Cookie/Session Poisoning
 12. Web Services Attack
 13. Web Services XML Poisoning
 14. Hidden Field Manipulation Attack
 15. Footprint Web Infrastructure
 16. Web Spidering Using Burp Suite
 17. Attack Web Servers
 18. Analyze Web Applications
 19. Analyze Web Applications: Identify Server-Side Technologies
 20. CSRF Attack
 21. Attack Authentication Mechanism
 22. User Name Enumeration
 23. Session Attacks: Session ID Prediction/Brute-forcing
 24. Cookie Exploitation: Cookie Poisoning
 25. Authorization Attack: HTTP Request Tampering
 26. Attack Application Logic Flaws
 27. Attack Database Connectivity
 28. Connection String Injection
 29. Attack Web Services
 30. Web Service Attacks: SOAP Injection
 31. Web Service Attack Tools
 32. Web Application Fuzz Testing
 33. Source Code Review
 34. Encoding Schemes
 35. Web Application Security Testing Tools
 36. VEGA VULN SCANINING TOOL

فصل پانزدهم | SQL Injection

 1. What is SQL Injection?
 2. Types of SQL Injection
 3. In-B and SQL Injection
 4. Error Based SQL Injection
 5. Union SQL Injection
 6. Blind/Inferential SQL Injection
 7. Out-of-Band SQL injection
 8. SQL Injection Methodology
 9. Additional Methods to Detect SQL Injection
 10. SQL Injection Black Box Pen Testing
 11. SQL INJECTION LAB
 12. Perform Union SQL Injection
 13. Bypass Firewall using SQL Injection
 14. Advanced SQL Injection
 15. Advanced Enumeration
 16. Password Grabbing
 17. Finding and Bypassing Admin Panel of a Website
 18. SQL Injection Tools
 19. Evading IDS
 20. How to Defend Against SQL Injection Attacks
 21. SQL Injection Detection Tools
 22. IBM App Scan tool

فصل شانزدهم | Hacking Wireless Networks

 1. Wireless Terminologies
 2. Wireless Networks
 3. Wireless Standards
 4. Wi-Fi Authentication Modes
 5. Types of Wireless Encryption
 6. WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
 7. WPA (Wi-Fi Protected Access) Encryption
 8. WPAZ (Wi-Fi Protected Access 2) Encryption
 9. Wireless Threats
 10. Rogue Access Point Attack
 11. Client Mis-association
 12. Misconfigured Access Point Attack
 13. Unauthorized Association
 14. Ad Hoc Connection Attack
 15. Honeypot Access Point Attack
 16. Denial-of- Service Attack
 17. Key Reinstallation Attack (KRACK)
 18. Jamming Signal Attack
 19. Wireless Hacking Methodology
 20. Wireless Traffic Analysis
 21. Perform Spectrum Analysis
 22. How to Reveal Hidden SSIDs
 23. How to Launch MAC Spoofing Attack
 24. Denial-of-Service: Disassociation and Deauthentication Attacks
 25. Man-in-the-Middle Attack
 26. Wireless ARP Poisoning Attack
 27. Evil Twin
 28. Crack Wi-Fi Encryption
 29. How to Break WPA/WPAZ Encryption
 30. How to Crack WPA-PSK Using Aircrack-ng
 31. WEP/WPA Cracking Tools
 32. Wi-Fi Traffic Analyzer Tools
 33. Bluetooth Stack
 34. Bluetooth Hacking
 35. Bluetooth Threats
 36. Wireless Security Tools
 37. HACKING WIRELESS NETWORK (WPA2)

فصل هفدهم | Hacking Mobile Platforms

 1. OWASP Top 10 Mobile Risks-016
 2. Anatomy of a Mobile Attack
 3. Mobile Spam
 4. Android OS
 5. Android Rooting
 6. Hacking with zANTI
 7. Launch DoS attack using Low Orbit Ion Cannon (LOIC)
 8. Android-based Sniffers
 9. Android Trojans
 10. Securing Android Devices
 11. Android Vulnerability Scanner
 12. Apple iOS
 13. Jailbreaking iOS
 14. iOS Trojans
 15. Mobile Spyware
 16. Mobile Device Management (NIDM)
 17. Bring Your Own Device (BYOD)
 18. Mobile Protection Tools
 19. Hacking Android OS

فصل هجدهم | IoT Hacking

 1. What is IoT?
 2. How IoT Works
 3. IoT Architecture
 4. IoT Application Areas and Devices
 5. IoT Communication Models
 6. IoT Security Problems
 7. OWASP Top 10 IoT Vulnerabilities and Obstacles
 8. IoT Threats
 9. Hacking IoT Devices: General Scenario
 10. Exploit HVAC
 11. Rolling Code Attack
 12. BlueBorne Attack
 13. Hacking Smart Grid/Industrial Devices: Remote Access using Backdoor
 14. Sybil Attack
 15. IoT Hacking Methodology
 16. Hacking Zigbee Devices with Attify Zigbee Framework
 17. IoT Hacking Tools
 18. IoT Framework Security Considerations

فصل نوزدهم | Cloud Computing

 1. Introduction to Cloud Computing
 2. Cloud Deployment Models
 3. NIST Cloud Deployment Reference Architecture
 4. Cloud Computing Benefits
 5. Understanding Virtualization
 6. Cloud Computing Threats
 7. Cloud Computing Attacks
 8. Service Hijacking using Network Sniffing
 9. Session Hijacking using Session Riding
 10. Side Channel Attacks or Cross-guest VM Breaches
 11. Cryptanalysis Attacks
 12. Wrapping Attack
 13. Cloud Security
 14. Cloud Computing Security Considerations
 15. Placement of Security Controls in the Cloud
 16. NIST Recommendations for Cloud Security
 17. Cloud Security Tools
 18. CLOUD COMPUTING LAB

فصل بیستم | Cryptography

 1. Cryptography
 2. Ciphers
 3. Data Encryption Standard (DES)
 4. Triple Data Encryption Standard (3DES)
 5. Advanced Encryption Standard (AES)
 6. RC4, RC5, RC6 Algorithms
 7. Twofish
 8. The DSA and Related Signature Schemes
 9. Rivest Shamir Adleman (RSA)
 10. Diffie-Hellman
 11. Message Digest (One-way Hash) Functions
 12. Message Digest Function: Secure Hashing Algorithm (SHA)
 13. RIPEMD-160
 14. HMAC
 15. Certification Authorities
 16. Signed Certificate (CA) Vs. Self-Signed Certificate
 17. Digital Signature
 18. Secure Sockets Layer (SSL)
 19. Transport Layer Security (TLS)
 20. Cryptography Toolkits
 21. Pretty Good Privacy (PGP)
 22. Disk Encryption
 23. Cryptanalysis Methods
 24. Code Breaking Methodologies
 25. Cryptography Attacks
 26. Birthday Attack
 27. Side Channel Attack
 28. Hash Collision Attack
 29. DUH’K Attack
 30. Rainbow Table Attack
 31. Cryptanalysis Tools
 32. CRYPTOG RAPHY LABS

معرفی دورهنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 11
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 11 فروش
0
0
0
0
0
 1. حمید رضا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام میخواستم بدونم که اگه قبلا این دوره رو خریداری کرده باشیم برای آپدیت باید دوباره پول پرداخت کنیم یا نه؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   بله میبایست دوره جدید خریداری شود.
   همانطور که میدانید در دوره های حضوری هم زمانی که دوره بروزرسانی میشود ، مجدد کاربر ثبت نام و مبلغ را پرداخت میکند و ماهیت آکادمی باتوجه به اینکه بسیاری از دوستان توانایی شرکت درکلاس های حضوری ما را نداشتند اقدام به ساخت و تولید دوره ها به صورت مجازی کردیم.
   این دوره همانند دوره های بین الملی می باشد با این تفاوت که فقط به زمان فارسی می باشد و تمام سرفصل های اصلی به صورت کاملا عملی آموزش داده میشود.
   موفق باشید

 2. حسین

  در تاریخ

  پاسخ

  خیلی گرونه اخه!!!!!

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   درسته
   اما دوره بسیار کامل و توسط مدرسی باسابقه تدریس شده است.

 3. حسین پورحسین

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  لطفا چندتا از ویدیو های این دوره قرار بدین که قبل از خرید مطمین بشم.
  این دوره تئوری هست یا با کالی به صورت عملی تدریس میشه؟

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   بله حتما درخواست مورد نظر بررسی میگردد.
   دوره به صورت کاملا عملی و طبق سرفصل های بین المللی تدریس میشود.

 4. پوریا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  از چه سیستم عاملی برا آموزش استفاده میشه؟
  و اینکه تو قیمت هم یه تجدید نظر بکنید تا بشه سایر دوره ها که مکمل این هستن رو هم تهیه کرد.

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   سیستم عامل باتوجه به سرفصل دوره می باشد.و هر سیستم عاملی که نیاز باشد مدرس با آن آموزش می دهد.
   قیمت باتوجه سرفصل ها ، مدرس ، زمان دوره ، کیفیت و موارد بسیاری دیگر تعیین میشود.
   اما مجدد درخواست شما بررسی میگردد.

 5. ashkan

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام این ورژن با ورژن های قبلیش فرق زیادی داره؟؟

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   برخی از سرفصل ها همانند هم می باشند.
   اما در کل این دوره بسیار کامل و مشابه دوره بین الملی می باشد.

 6. علی

  در تاریخ

  پاسخ

  با سلام
  اگر ممکن هست از هر فصی یه ویدیو نمونه بذارین . تا بشه تدریس استاد رو دید.
  برای تابستان یا نزدیک ترین ایام تخفیف کی هست . میشه اطلاع رسانی کنین؟

  خیلی ممنون

  • آکادمی ایران 123

   در تاریخ

   دانشجو
   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   بله میتوانید در تلگرام با پشتیبان در ارتباط باشید تا ویدیوهای بیتشری را خدمتتان ارسال گردد.
   اما بابت تخفیف متاسفانه آکادمی در طول سال تعداد کدهای تخفیف بسیار کمی را فعال میکند.
   حداقل تا ۱ ماه آینده تخفیفی در سیستم ثبت نشده است.

 7. محسن

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام،ممنون از سایت خوبتون
  خواستم بگم اکثر دوره های سایت پیش نیاز لینوکس دارند ولی یه دوره آموزشی لینوکس از صفر در سایت نیست
  لطفاً یه دوره جامع لینوکس در سایت قرار بدید

  • پشتیبان

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز،
   دوره ها در حال رکورد هستند و به زودی انتشار می یابند. خبر انتشار دوره های جدید را میتوانید در کانال یا اینستاگرام آکادمی مشاهده کنید.
   اگر دوره و یا آموزش دیگری مد نظر دارید حتما آنرا کامنت کنید.

 8. علیرضا زنگنه

  در تاریخ

  پاسخ

  دوره بسیار عالی و کاربری

 9. Sohrab

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  میخواهم بخرم اما من در استانبول هستم چطور بخرم

  • پشتیبان

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام خرید از خارج از ایران با پرفکت مانی یا وب مانی ممکن می باشد.

 10. سینا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام دورهV11 کی میاد

  • پشتیبان

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز
   به زودی در چندین ماه آینده انتشار خواهد یافت.
   موفق باشید!

 11. نیما

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  چند نمونه ویدیو نمونه از کار عملی بزارید
  الان ما چگونه بفهمیم سطح دوره چگونه هست
  خیلی از دوره ها فقط روی اسلاید خوانده میشه و میره
  چند قسمتی که مدرس روی نمونه‌های دنیای واقعی کار تحلیل و تست را انجام میدهد قرار دهید
  مطمئنن اینکار روی فروش دوره ها هم تاثیر بیشتری داره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

4,500,000 ریال

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
مدت دوره: 07:00ساعت
لایسنس:

دارد

روش دریافت:

دانلودی

قوانین استفاده

 • فعالسازی سریع پس از خرید دوره
 • امکان استفاده فقط در یک سیستم
 • امکان فعاسازی در اندروید ، ویندوز ، مک ، لینوکس
 

قیمت دوره

4,500,000 ریال

تعداد