دوره هوش مصنوعی پیشرفته

دوره هوش مصنوعی پیشرفته (داده کاوی)

امیرحسین نصیری
15 ساعت
3,500,000 ریال
تفاوت پایتون 2 و 3

تفاوت پایتون ۲ و ۳

امیر تهرانی
11 دقیقه
0 ریال
برنامه نویسی سی پلاس پلاس

برنامه نویسی سی پلاس پلاس مقدماتی

امیرمحمد روزمه
22 ساعت
600,000 ریال