دوره ی Sans 503

دوره ی Sans 503

رضا حسین زاده
11:45 ساعت
3,800,000 ریال
دوره کارشناس ارشد تست نفوذ lpt

کارشناس ارشد تست نفوذ LPT

رضا حسین زاده
16 ساعت
6,490,000 ریال
دوره ی sans 504

دوره ی Sans 504

رضا حسین زاده
8 ساعت
3,000,000 ریال
دوره chfi

دوره CHFI | بازرسی قانونی جرائم رایانه ای

رضا حسین زاده
13 ساعت و 24 دقیقه
4,500,000 ریال
دوره ECSA تحلیل هک قانومند

دوره ECSA تحلیل هک قانومند V10

رضا حسین زاده
13 ساعت و 38 دقیقه
4,000,000 ریال
هکر قانونمند ceh 10

دوره ی تخصصی هکر قانونمند CEH V10 (جدید)

رضا حسین زاده
26 ساعت
5,400,000 ریال