اگر به تست نفوذ و امنیت سایبری علاقمندی این بهترین فرصته

چرا از هر ۱۰۰۰ نفری وارد حوزه امنیت و تست نفوذ می شوند کمتر از ۲ نفر موفق میشوند؟

شما هر چقدر هم با سرعت زیادی به سمت شرق حرکت کنید ، هرگز نمی توانید طلوع خورشید را ببینید!

گمراهی در هک و امنیت

درست است ، دوست من مهم نیست چقدر سخت و با انگیزه تلاش می کنی !

تا زمانی که در مسیر درست گام بر نداری ، مدام در جا می زنی !

و بعد از چندین ماه وقتی به خودت نگاه می کنی دست از پا دراز تر هستی و افسوس می خوری که چرا با وجود اینهمه عشق و علاقه به هک و امنیت هنوز اندر خم یک کوچه هستی !

از کجا شروع کنم؟

اما واقعا مسیر درست چیه ؟